Дзякуючы ці насуперак?

         Як часта здараецца так, што мы, перажыўшы няўдачу, так баімся яшчэ адной, што вырашаем кінуць сваю справу, абы больш гэтага не перажываць. І тут нас падтрымліваюць і накіроўваюць бацькі, настаўнікі ці проста выпадковыя (невыпадковыя?) людзі.

         Але што, калі я скажу вам, што галоўныя нашы перамогі - перамогі над собой- здараюцца не дзякуючы, а насуперак абставінам, а няўдачы - адна з галоўных складнікаў поспеху? Ніводная мэта не дасягаецца без іх.

         Дык дзякуючы або насуперак абставінам чалавек дасягае поспеху?

         З ранняга ўзросту галоўнаму герою Брэду Коэну давялося даведацца, якім жорсткім можа быць гэты свет да людзей, што адрозніваюцца ад іншых. Праблема непрыняцця грамадствам тых, хто выбіваецца з агульнапрынятых стандартаў, вылучана ў фільме вельмі ярка: хлопчыка з сіндромам Турэта абвінавачвалі ў нявыхаванасці і бунтарстве, яго выганялі з класа, з яго смяяліся, яму даводзілася мяняць школы, у яго не было сяброў. Нават бацька хлопчыка саромеўся яго і не мог дапусціць, што яго сын "ненармальны". Здавалася, увесь свет быў супраць яго, аднак знайшоўся чалавек, які змог паверыць у Брэда - яго дырэктар. Менавіта дзякуючы дырэктару, які заступіўся за Брэда перад усёй школай, у хлопчыка з'явілася мара. Мара стаць настаўнікам. Такім, якім яго настаўнікі ніколі не былі. І насуперак тым настаўнікам, якія ніколі ні яму, ні ў яго не верылі.

         Цяжка ўявіць, як цяжка было Брэду пераносіць непрыманне. Хто заўгодна на яго месцы вырас бы закамплексаваным, закрытым няўдачнікам, як людзі з групы падтрымкі хворых на сіндром Турэта, якія "дазволілі сіндрому ўзяць верх." Але Брэд не збіраўся рабіць так жа. Менавіта насуперак «групе падтрымкі» яго яшчэ больш імкліва несла наперад мара і мэтанакіраванасць, якая, вядома, не ўзялася з ніадкуль: яго маці ўсё жыццё падтрымлівала свайго сына і верыла ў яго. Яна адмовілася перавесці Брэда на хатняе навучанне і верыла, што ён зможа жыць нармальным жыццём. Менавіта дзякуючы безагляднай веры, безумоўнай любові і правільнай падтрымцы маці герой знаходзіць душэўныя рэсурсы быць такім моцным.

          У той жа час у процівагу нам паказваюцца адносіны Брэда з бацькам, які, хоць і любіць сына, саромеецца яго і адмаўляецца прымаць такім, які ён ёсць. Такім чынам, асобную нішу ў фільме займае тэма ўзаемаадносінаў дзяцей і бацькоў, паказваючы нам, што яны могуць як дапамагчы, так і маральна нас растаптаць. Могуць. Але не Брэда. На мой погляд, менавіта насуперак маладушнасці бацькі, насуперак яго здрадзе і баязлівасці, якія вельмі зразумелы і ні ў якім разе мной не асуджаюцца, упартасць галоўнага героя не ведае перашкод.

         У дарослым узросце мара Брэда стаць настаўнікам нікуды не сышла, а стала толькі мацнейшай. Здавалася, у яго ёсць усё, каб дасягнуць сваёй мэты: адукацыя, упэўненасць, талент да навучання. Што можа пайсці не так? Ён ідзе на сваё першае сумоўе, і ... яму адмаўляюць. Добра, адна няўдача яшчэ нічога не значыць - вырашае ён. Ідзе на другое сумоўе - зноў адмова, трэцяе - ізноў няўдача. Як гэта, відаць, балюча і крыўдна, калі тваю мару руйнуюць раз за разам. Любы з нас на гэты момант мог бы сказаць: "я зрабіў усё, што змог" ці "я так больш не магу".

         Але наш герой мае зайздросную ўпартасць. Ён працягвае ездзіць па розных школах у пошуках працы. Ён лічыць настаўніцтва сваім прызначэннем, тым, для чаго ён прыйшоў у гэты свет. "Перастаць змагацца азначае пагадзіцца з усімі, хто калі-небудзь казаў мне, што я абраў не тую дарожку," - кажа Брэд. Менавіта насуперак гэтым людзям герой робіць яшчэ адзін, наступны крок насустрач свайму прызначэнню. Яго дух занадта моцны, каб здацца. І менавіта таму ён у выніку дасягнуў сваёй мары: яго ўзялі працаваць у школе. Бо ўменне не здавацца з'яўляецца, напэўна, галоўным ключом да поспеху. Калі яго бацька казаў, што варта выбраць іншую прафесію, Брэд не збочыў. Насуперак. Калі дырэктары школ казалі, што ў яго праз хваробу не атрымаецца вучыць дзяцей, ён не зламаўся. Насуперак. Калі дастаўся цяжкі вучань, Брэд працягнуў працаваць з ім. Паспяхова. І зноў насуперак.

         Гісторыя Брэда падвяла мяне да ўсведамлення таго, што менавіта такія маленькія крокі і вядуць нас да мэты. Колькі выбітных людзей цяпер былі б нікім, калі б здаліся пры цяжкасцях!

          Брытанская пісьменніца Джоан Роўлінг адправіла рукапіс сваёй першай кнігі "Гары Потэр і філасофскі камень" у выдавецтва насуперак таму, што яе адхілілі 12 раз, сказаўшы, што на дзіцячых казках нельга заробіць. А пазней яе кнігі ставілі рэкорды як самыя прадаваныя ў гісторыі.

         Стыва Джобса, выбітнага вынаходніка, прадпрымальніка і заснавальніка кампаніі Apple падчас крызісу выгналі з яго ж уласнай кампаніі. Насуперак гэтаму ён працягнуў упарта працаваць у сферы тэхналогій. І да 1997 года Джобс вярнуў кантроль над Apple, узначаліўшы карпарацыю. А ў 2011 годзе кампанія Apple стала самай дарогай публічнай кампаніяй у свеце.

          Коко Шанэль з пачаткам вайны давялося зачыніць сваю краму капелюшоў, пасля вайны яна была абвінавачана ў супрацоўніцтве з нацыстамі

і выслана з роднай Францыі. Насуперак абставінам вялікі мадэльер перавярнула свет еўрапейскай моды і вярнула сабе былую славу і павагу.

         Такія розныя лёсы, але на самай справе ў іх ёсць адно важнае падабенства, бо ніхто з гэтых людзей не звярнуў у цяжкі момант. І фільм "Перад класам" можна паставіць з імі ў адзін шэраг, бо гэтая гісторыя рэальная: фільм зняты па аднайменнай аўтабіяграфічнай кнізе Брэда Коэна. І тое, што гэтая гісторыя рэальная, яшчэ больш натхняе, бо гэта значыць, што кожны з нас можа быць кім заўгодна, калі будзе дастаткова моцным і мэтанакіраваным, бо ў такім выпадку абавязкова дапаможа  "дзякуючы" і загартуе "насуперак". Чалавек з сіндромам Турэта, які стаў настаўнікам года, даказаў, што ніхто і нішто не можа перашкодзіць нам дамагчыся свайго, важна толькі памятаць: усе мы баімся няўдач, але ўсё ж такі лепш часам падаць, чым ніколі не лятаць.

        Я буду ісці да сваёй мары. І дзякуючы, і насуперак! Ну, я пайшла ...))

 

Благодаря или вопреки?


         Как часто случается так, что мы, пережив неудачу, так боимся еще одной, что решаем бросить свое дело, лишь бы больше этого не переживать. И тут нас поддерживают и направляют родители, учителя или просто случайные (неслучайные?) люди.

                   Но что, если я скажу вам, что главные наши победы  - победы над собой- случаются не благодаря, а вопреки обстоятельствам, а неудачи - одна из главных составляющих успеха? Ни одна цель не достигается без них. 

                   Так благодаря или вопреки обстоятельствам человек достигает успеха?

                   С раннего возраста главному герою Бреду Коэну пришлось узнать, 
каким жестоким может быть этот мир к людям, которые отличаются от других. Проблема непринятия людьми тех, кто выбивается из общепринятых стандартов, выделена в фильме очень ярко: мальчика с синдромом Туретта обвиняли в невоспитанности и бунтарстве, его выгоняли из класса, над ним смеялись, ему приходилось менять школы, у него не было друзей. Даже отец мальчика стыдился его и не мог допустить, что его сын "ненормальный". Казалось, весь мир был против него, однако нашелся человек, который смог поверить в Бреда - его директор. Именно благодаря директору, который вступился за Бреда перед всей школой, у мальчика появилась мечта. Мечта стать учителем. Таким, какими его учителя никогда не были. И вопреки тем учителям, которые никогда ни ему, ни в него не верили.  
         Сложно представить, как тяжело было Бреду переносить неприятие 
окружающих. Кто угодно на его месте вырос бы закомплексованным, закрытым неудачником, как люди из группы поддержки болеющих 
синдромом Туретта, которые "позволили синдрому взять верх". Но Бред не собирался делать так же. Именно вопреки «группе поддержки» его ещё более стремительно несла вперед мечта и целеустремленность, которая, конечно, не взялась из ниоткуда: его мать всю жизнь поддерживала своего сына и верила в него. Она отказалась переводить Бреда на домашнее обучение и верила, что он сможет жить нормальной жизнью. Именно благодаря  безоглядной вере, безусловной любви и правильной поддержке матери герой находит ресурсы быть таким сильным. 

          В то же время в противовес нам показываются отношения Бреда с отцом, который, хоть и любит сына, стыдится его и отказывается принимать таким, какой он есть. Таким образом, отдельную нишу в фильме занимает тема взаимоотношений детей и родителей, показывая нам, что они могут как помочь, так и разрушить нас. Могут. Но не Бреда. На мой взгляд, именно вопреки малодушию отца, вопреки его предательству и трусости, которые так понятны и ни в коем случае мной не осуждаются, упорство главного героя не знает преград.

                   Во взрослом возрасте мечта Бреда стать учителем никуда не ушла, а стала только сильнее. Казалось, у него есть все, чтобы достичь своей цели: образование, уверенность, талант к обучению. Что может пойти не так? 
Он идет на свое первое собеседование, и... ему отказывают. Ладно, одна неудача еще ничего не значит - решает он. Идет на второе собеседование - снова отказ, третье - опять неудача. Как это, должно быть, больно и обидно, когда твою мечту рушат раз за разом. Любой из нас на этом моменте мог бы сказать: "я сделал все, что смог" или "я так больше не могу". 
Но наш герой имеет завидное упрямство. Он продолжает ездить в разные школы в поисках работы. Он считает преподавание своим предназначением, тем, для чего он пришел в этот мир. "Перестать бороться означало согласиться со всеми, кто когда-либо говорил мне, что я выбрал не ту дорожку," - говорит Бред. Именно вопреки этим людям герой делает ещё один, следующий шаг навстречу своему предназначению. Его дух слишком силен, чтобы сдаться. И именно поэтому он в итоге достиг своей мечты: его взяли работать в школу. Ведь умение не сдаваться является, наверное, главным ключом к успеху. Когда его отец говорил, что стоит выбрать другую профессию, Бред не свернул. Вопреки. Когда директора школ говорили, что у 
него не получится учить детей с такой болезнью, он не сломался. Вопреки. Когда ему достался трудный ученик, Бред продолжил работать с ним. И снова вопреки.
          История Бреда привела меня к пониманию того, что именно такие маленькие шажки и ведут нас к цели. Сколько выдающихся людей сейчас были бы никем, если бы сдались при трудностях! 
Британская писательница Джоан Роулинг отправила рукопись своей первой книги "Гарри Поттер и философский камень" в издательство вопреки тому, что ее отклонили 12 раз, сказав, что на детских сказках нельзя заработать. А позже ее книги ставили рекорды как самые продаваемые в истории.

                   Стива Джобса, выдающегося изобретателя, предпринимателя и основателя компании Apple, во время кризиса выгнали из его же 
собственной компании. Вопреки этому он продолжил упорно работать в сфере технологий. И к 1997 году Джобс вернул контроль 
над Apple, возглавив корпорацию. А в 2011 году Apple стала самой дорогой публичной компанией в мире. 

                   Коко Шанель с началом войны пришлось закрыть свой магазин шляп, после войны она была обвинена в сотрудничестве с нацистами 
и выслана из родной Франции. Вопреки обстоятельствам великий модельер  перевернула мир европейской моды и вернула себе былую славу и уважение. 
         Такие разные судьбы, но на самом деле в них есть одна важная схожесть: ведь никто из этих людей не свернул в тяжелый момент. 
И фильм "Перед классом" можно поставить с ними в один ряд, ведь эта история реальна: фильм снят по одноименной автобиографической 
книге Бреда Коэна. И то, что эта история реальна, еще больше вдохновляет, ведь это значит, что каждый из нас может быть кем угодно, 
если будет достаточно сильным и целеустремленным, потому что в таком случае обязательно поможет «благодаря» и закалит «вопреки».  Человек с синдромом Туретта, ставший учителем года, доказал, что никто и ничто 
не может помешать нам добиться своего, важно лишь помнить: все мы боимся неудач, но все-таки лучше иногда падать, чем никогда не летать.

                  Я буду идти к своей мечте.  И благодаря, и вопреки! Ну, я пошла…))

We use cookies
Мы используем cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации пользовательского опыта и удобства при использовании нашего сайта. Нажимая кнопку «Принимаю» вы соглашаетесь с условиями обработки ваших персональных данных, собираемых при помощи cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках вашего браузера.