Мы ўсе і ёсць бабуліны ўнукі

                                                                                                                                                                                                      Каб я не сеяў зла,

                                                                                                                                                                                                      А толькі зерне…

                                                                           

                                                                                                                                                                                                              Алесь Пісьмянкоў (верш «Продкі»)

 

Добры дзень. Мяне клічуць Аліна. Я вучаніца 6 класа.

Мая сяброўка Святланка на ляту схоплівае матэматыку, аднакласнік Рэнат віртуозна іграе на ўдарных інструментах, у Фёдара талент наладжваць стасункі з настаўнікамі, а ў Веранікі шмат сяброў…

А мне цяжка даецца матэматыка, я ніколі не грала на музычных інструментах, баюся сказаць лішняе слова пры настаўніках, і ў мяне толькі адна сяброўка, Святланка, і поспехі і таленты маіх аднагодкаў заўсёды выклікалі ў мяне адну думку: «Чаму ў мяне так не атрымліваецца?»

Затое я, як ніхто, умею рабіць вельмі прыгожы парцалянавыя фігуркі ...

Ці варта мне параўноўваць сябе са сваімі таварышамі, перажываць, што не магу дацягнуцца да іх дасягненняў? Менавіта пра гэта я задумалася пасля прагляду фільма «Бабулін унук». Задумалася пра тое, што, відаць, нашы поспехі, няўдачы, дасягненні і таленты –  не зусім нашы, таму што мы ўсе і ёсць ... бабуліны ўнукі. Дакладней, тое, што ў нас заклала і выхавала наша сям'я.

Фільм прымушае разважаць на многія тэмы: пра першае каханне і школьнае сяброўства, пра неабходнасць заставацца сабой і школьны булінг, пра ролю настаўніка ў нашым школьным жыцці і пераадоленне канфліктаў. Але, як мне здаецца, яго асноўны сэнс пакладзены ў назву: «Бабулін унук». Менавіта назва кажа, пра што аўтары фільма хацелі з намі пагаварыць у першую чаргу. Таму я лічу, што важнасць сямейных каштоўнасцяў, іх уплыў на паводзіны і здольнасці дзяцей майго ўзросту –  асноўная ідэя фільма. Якім чынам пра гэта кажуць яго аўтары?

Асноўны канфлікт фільма –  здрада галоўнага героя. Давід паступіў подла, калі здрадзіў Алёшцы, расказаўшы ўсяму класу пра яе таямніцу. Подла настолькі, што нават бабуля яго не пашкадавала. Але мы не можам ацаніць яго ўчынак адназначна.

Бо тады навошта рэжысёр паказвае, што Давід не адсаджваецца ад Алёшкі, як патрабуе ад яго лідар класа Лёня, клапоціцца пра яе, праводзячы дадому, дапамагае па гаспадарцы, ахвяруючы сваімі інтарэсамі, становіцца на яе бок, калі яна сварыцца не толькі з усім класам, але і з Нінай Іванаўнай? Мабыць, для таго, каб паказаць Давіда як шчырага і вернага таварыша, выхаванага прыкладам дзядулі з партрэта па прынцыпе «Плакаць можна, а здавацца –  ніколі».

Бо не проста так паказаны эпізоды, калі Давід, капіруючы свайго бацьку, з перавагаю прамаўляе фразу «... и сахару побольше», калі размаўляе з Алёшкай тонам, які не дапускае пярэчанняў, калі, заступаючыся за Алёшку, б'е крыўдзіцеля галавой у жывот, поглядам пераможцы глядзіць на ўсіх, закінуўшы баскетбольны мяч? Мабыць, каб патлумачыць, наколькі цяжка было герою супрацьстаяць усяму новаму калектыву, асабліва на дне нараджэння, як важна для яго было заваяваць аўтарытэт у класе, маючы такое ж абвостранае славалюбства, як у бацькі.

Бо нездарма так шмат увагі аўтары фільма надаюць таму, што бабулі Давіда, як кіслароду, не хапае зносін: яна проста не знаходзіць сабе месца ў чужым горадзе ад таго, што ёй няма з кім пагаварыць! Навошта паказана, як бабуля і бацька адначасова клічуць на сямейную падзею ўсіх сваіх новых знаёмых і шчасліва і гасцінна іх сустракаюць у сваім доме? Мабыць, для таго, каб у нейкай ступені растлумачыць учынак Давіда: ён не можа абмежавацца зносінамі толькі з Алёшкай, таму што ён –  бабулін унук. Яго матулі важна адразу ўліцца ў працоўны калектыў, яго бацька кліча свайго начальніка з сям'ёй у госці, яго дзядуля з партрэта меў шмат сяброў, яго бабуля Марго нават вартуе ліфт, каб пазнаёміцца ​​з суседзямі. Таму і Давіду, як бабулінаму ўнуку, проста неабходна адчуваць сябе часткай вялікага калектыву – гэта яго сутнасць, выхаваная сям'ёй.

Такім чынам, паказваючы сямейны лад, характар маці, таты, бабулі Давіда і нават яго дзядулі з партрэта, рэжысёр на працягу ўсяго фільма як быццам рыхтуе нас да таго, каб мы не асуджалі галоўнага героя, а зразумелі матыў яго ўчынку: сын сваіх бацькоў, унук сваёй бабулі і дзядулі, ён здрадзіў Алёшцы, сам таго не разумеючы, праз вострую неабходнасці быць, нарэшце, «сваім хлопцам» у новым класе і заслужыць аўтарытэт таварышаў.

Але на працягу фільма мы назіраем таксама, што менавіта бабуля больш за ўсіх разумее Давіда, выслухоўвае, дае парады, яна выхоўвае ва ўнуку такія якасці, як годнасць, сумленнасць, прыстойнасць. Менавіта таму Давід моцна захворвае, зразумеўшы сваю здраду, таму што ён не можа сабе гэта дараваць. Чаму? Зноў жа, таму што ён – бабулін унук: ён выхаваны так, што не можа дараваць сабе няварты ўчынак. Усе мы робім памылкі: і дзеці, і нават дарослыя. Менавіта праз іх мы разумеем, што можна рабіць, а што нельга. Бабуля Марго вельмі любіла свайго ўнука, але зрабіла ўсё для таго, каб гэты ўрок сумлення ён засвоіў назаўсёды.

Фільм натхніў мяне на развагі пра тое, што ўсе нашы таленты, памылкі, няўдачы і поспехі мы атрымліваем у спадчыну ад нашай сям'і. Таму мы ўсё і ёсць бабуліны ўнукі. Бо аўтар дае нам магчымасць прааналізаваць, што Алёшка таксама, мабыць, такая калючая і незалежная, таму што перажывае сямейную трагедыю, а ранімасць гераіні мы разумеем, пазнаёміўшыся з яе бацькам.

Фільм даў мне магчымасць зразумець, якое велізарнае значэнне для чалавека маюць маральныя і ў цэлым жыццёвыя каштоўнасці, закладзеныя сям'ёй.

І дарэчы, як высветлілася, Святланка матэматыку на раз-два рашае, таму што ў яе тата калісьці хацеў стаць настаўнікам матэматыкі. Зразумеўшы гэта, я ўжо іншымі вачамі гляджу на талент сваёй сяброўкі, не адчуваючы незадаволенасці сабой. Затое я ўмею рабіць выдатныя парцалянавыя фігуркі, мяне матуля з бабуляй гэтаму навучылі, яны сапраўдныя майстрыхі. Вось і атрымліваецца, што ўсе мы і ёсць бабуліны ўнукі.

 

Мы все и есть бабушкины внуки

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       Каб я не сеяў зла,

                                                                                                                                                                                                                      А толькі зерне…

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                     Алесь Письменков («Предки»)

Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я ученица 6 класса.

Моя подружка Света на лету схватывает математику, одноклассник Ренат виртуозно играет на ударных инструментах, у Фёдора талант договариваться с учителями, а у Вероники много друзей…

А мне тяжело даётся математика, я никогда не играла на музыкальных инструментах, робею при учителях, и у меня только одна подружка, Светка, и успехи и таланты моих ровесников всегда вызывали у меня одну мысль: «Почему у меня так не получается?».

Зато я, как никто,  умею делать очень красивые фарфоровые фигурки…

Стоит ли мне сравнивать себя со своими товарищами, переживать, что не могу дотянуться до их достижений? Именно об этом я задумалась после просмотра фильма «Бабушкин внук».  Задумалась о том, что, может быть,  наши успехи, неудачи, достижения и таланты – не совсем наши, потому что мы все и есть… бабушкины внуки. Точнее, то, что в нас заложила и воспитала наша семья.

Фильм располагает к рассуждению на многие темы: о первой любви и школьной дружбе, о необходимости оставаться собой и школьном буллинге, о роли учителя в нашей школьной жизни и преодолении конфликтов. Но, как мне кажется, его основной смысл положен в название: «Бабушкин внук». Именно название говорит, о чём авторы фильма хотели с нами поговорить в первую очередь. Важность семейных ценностей, их влияние на поведение и способности детей моего возраста, на мой взгляд, – основная идея  фильма. Каким же образом об этом  говорят его авторы?

Основной конфликт фильма – предательство главного героя. Давид поступил подло, когда предал Алёшку, посвятив весь класс в её тайну.  Подло настолько, что даже бабушка его не пожалела. Но мы не можем оценить его поступок однозначно.

Ведь тогда зачем режиссёр  показывает, что Давид не отсаживается от Алёшки, как требует от него лидер класса Лёня, заботится о ней, провожая домой, помогает по хозяйству, жертвуя своими интересами, становится на её сторону, когда та ссорится не только со всем классом, но и с Ниной Ивановной? Видимо, для того, чтобы показать Давида как искреннего и верного товарища, воспитанного примером дедушки с портрета по принципу «Плакать можно, а сдаваться – никогда».

Ведь не просто так показаны эпизоды, когда Давид с превосходством произносит  фразу «…и сахару побольше», когда разговаривает с Алёшкой тоном, не допускающим возражения, когда, заступаясь за Алёшку, бьёт обидчика головой в живот, взглядом победителя смотрит на всех, закинув баскетбольный мяч? Видимо, чтобы объяснить, насколько тяжело было герою противостоять всему новому коллективу, особенно на дне рождения, как важно для него было завоевать авторитет в классе, имея такое же уязвимое честолюбие, как у отца.

Ведь неспроста так много внимания авторы фильма уделяют тому, что бабушке Давида, как кислорода,  не хватает общения: она просто задыхается в чужом городе от того, что ей не с кем поговорить! Зачем показано, как бабушка и отец одновременно зовут на семейное событие всех своих новых знакомых и счастливо и гостеприимно их встречают в своём доме? Видимо, для того, чтобы в какой-то степени объяснить поступок Давида: он не может ограничиться общением только с Алёшкой, потому что он – бабушкин внук. Его маме важно было сразу влиться в трудовой коллектив, его отец зовёт своего начальника с семьёй в гости, его дедушка с портрета имел много друзей, его бабушка Марго даже караулит лифт, чтобы познакомиться с соседями. Поэтому и Давиду, как бабушкиному внуку, просто необходимо чувствовать себя частью большого коллектива, это его сущность, воспитанная семьёй.

Таким образом, показывая семейный уклад, характер мамы, папы, бабушки Давида и даже его дедушки с портрета, режиссёр на протяжении всего фильма как будто готовит нас к тому, чтобы мы не осуждали главного героя, а поняли мотив его поступка: сын своих родителей, внук своих бабушки и дедушки, он предал Алёшку, сам того не понимая, из острой необходимости быть, наконец, «своим парнем» в новом классе и заслужить авторитет товарищей.

Но в  течение фильма мы наблюдаем так же, что именно бабушка больше всех понимает Давида, выслушивает, даёт советы, она воспитывает у внука такие качества, как достоинство, честность, порядочность. Именно поэтому Давид сильно заболевает, поняв своё предательство. И он не может простить себе этого поступка. Почему? Опять же, потому что он –  бабушкин внук: он воспитан так, что этого предательства себе простить не может! Все мы делаем ошибки: и дети, и даже взрослые. Именно через них мы понимаем, что можно желать, а что нельзя. Бабушка Марго очень любила своего внука, но сделала всё для того, чтобы этот урок чести он усвоил навсегда.

Фильм навёл меня на рассуждения о том, что все наши таланты, ошибки, неудачи и успехи мы получаем в наследство от нашей семьи. Поэтому мы все и есть бабушкины внуки. Ведь автор даёт нам возможность проанализировать, что Алёшка тоже, видимо,  такая колючая и независимая, потому что переживает семейную трагедию, а ранимость героини мы понимаем, познакомившись с её отцом.

Фильм дал мне возможность понять, какое огромное значение для человека имеют моральные и в целом жизненные установки, заложенные семьёй.

И кстати, как выяснилось, Светка математику решает, как орешки щёлкает, потому что у неё папа когда-то хотел стать учителем математики. Поняв это, я уже другими глазами смотрю на талант своей подруги, не испытывая при этом недовольства собой. И да, я умею делать замечательные фарфоровые статуэтки, потому что меня мама с бабушкой этому научили, они настоящие мастерицы. Вот и получается, что все мы и есть бабушкины внуки.

 

We use cookies
Мы используем cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации пользовательского опыта и удобства при использовании нашего сайта. Нажимая кнопку «Принимаю» вы соглашаетесь с условиями обработки ваших персональных данных, собираемых при помощи cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках вашего браузера.